Stratejik Yönetim

Amaç

Ana amaç Kurumun ebediliğini (kurumsal başarıyı ve bunun sürdürülebilirliğini) sağlamaktır. Bu eğitimin amacı ise üst yöneticilerin (veya adaylarının), meseleleri bir fonksiyon/birim/süreç yöneticisinden farklı olarak nasıl ele almaları gerektiğini Kurumun yaşamsal gerçekleri üzerinden uygulamalı olarak ortaya koymaktır.
İçerik

 • Yönetimde basamaklar
 • Yönetimin fonksiyonları
 • Yönetim becerileri
 • Stratejik düşünce, stratejik amaçlar
 • Stratejik planlama
 • Stratejik uygulama
 • Stratejik kontrol
 • Üst yöneticileri stratejik düşünceden uzaklaştıran tuzaklar
 • Her bir işletme fonksiyonunun/biriminin/sürecinin stratejik yönü; ilgili yönetici ile üst yönetici arasındaki rol paylaşımı
 • Üst yönetimin kararı fonksiyonun/birimin/sürecin yöneticisine bırakamayacağı konular
 • Katılımcıların sahalarından örneklerle uygulama, tartışm

Yöntem

 • Zamanın 1/3’ünde anlatım yapılarak konunun bütünü hakkında bilgi sunulacak,
 • Zamanın 2/3’ünde katılımcıların bilgi paketleri (stratejik planları, stratejik plan hazırlama-kontrol süreç tanımı / prosedürü, birim hedefleri, kurumsal karne vb.) üzerinde aşağıda belirtilmiş türden çalışmalar gerçekleştirilecektir:
  o Uzun, orta, kısa vadeli planlama-kontrol yaklaşımı, kullanılmakta olan analiz ve karar alma teknikleri, uygulamada karşılaşılan güçlükler, aşılma yolları, iyileştir-me fırsatları
  o Günlük faaliyetlerde planların yeri, olası kopukluklar, iyileştirme fırsatları
  o Birim içi, birimler arası, üst yönetimle olası kopukluklar, iyileştirme fırsatları

Gerekli Ön Hazırlık
Katılımcıların eğitime bilgisayarları ve konuyla ilgili bilgi paketleriyle katılmaları beklenmektedir:

 • Kurumun stratejik planı, stratejik yönetim süreci ve prosedürü
 • Stratejik amaç ve hedeflerin uzun, orta, kısa vadeli tanımları, birimlere dağıtımı, kurum-sal karne
 • Kullanılmakta olan analiz ve karar alma teknikleri
 • Yaşanan sorunlara somut örnekler